Onderhoudsadvies en meerjaren onderhoud

Wat kunt u verwachten bij Onderhoudsadvies? Om overzicht te houden op uw onderhoud van uw vastgoed of woning is het handig en soms ook noodzakelijk een onderhoudsplan op te stellen en te bewaken. Onderhoudsadvies houdt in dat we voor u een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) opstellen. Dat geeft u inzicht in welke vorm van onderhoud op wat voor moment noodzakelijk is. Onderhoud is van een niet te onderschatten belang om uw vastgoed bezit of woning op waarde te houden, zonder daarbij verrast te worden door zeer hoge kosten wat correctief (schade) onderhoud vaak met zich meebrengt.

Doordat het onderhoudsplan voor een lange termijn wordt opgesteld, kan vooraf vastgesteld worden met welke kosten de komende tientallen jaren rekening moet worden gehouden.
Een onderhoudsplan is van minder waarde indien deze niet is gekoppeld aan een conditiemeting en inspectie. Uw financiële onderhoud reserveringen kunnen hierdoor worden bewaakt en eventueel doorgeschoven naar volgende jaren als het op het huidig moment niet noodzakelijk is.

Resultaten en voordelen van onderhoudsadvies en meerjaren onderhoud

Na oplevering en implementatie begeleiden wij u graag bij het uitvoeren en het actualiseren van het meerjaren onderhoudsplan. In ons Onderhoudsadvies staan onafhankelijkheid, openheid en helderheid centraal. Met de expertise van CAM support kunt u de volgende resultaten en voordelen behalen uit een doordacht meerjaren onderhoudsplan. Planmatig onderhoud is maatwerk en kennis. Een goed onderhoudsplan wordt verkregen door inzicht en vakmanschap.

 • Inzicht in onderhoudskosten over een langere periode;
 • Inzicht in de financiële voorzieningen om onderhoud op termijn te kunnen uitvoeren;
 • Een overzichtelijk en uitvoerbare jaarplanning voor inspecties en onderhoud;
 • Het samen met u afsluiten van onderhoud overeenkomsten met betrouwbare en deskundige partijen;
 • Ontlasting van u en/of uw organisatie door extern monitoren en plannen;
 • Eenvoudige leesbaarheid en kosteneffectief onderhoud;
 • Volledige ondersteuning in onderhoudsmanagement en uitvoering

Opstellen van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP)

Bij Onderhoudsadvies wordt een MJOP opgesteld. De volgende fasen worden in overleg met u doorlopen:

 • Afstemmen en inventariseren van uw wensen, eisen en reeds in uw bezit zijnde overeenkomsten en stukken welke verband houden met uw vastgoed of woning.
 • Nulmeting – en conditiescan (bij bestaande bouw).
 • Plannen en calculeren.
 • Rapportages.
 • Inspecties en actualisatie onderhoudsplan.

Bij het afsluiten van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie wordt vaak een bouwtechnische keuring gevraagd. Informeert u vooraf of keuringskosten aftrekbaar zijn en voorkom verrassingen.
Voor zakelijke klanten en investeerders komen wij vooraf graag overleggen of bezichtigen om een vaste en heldere prijsopgave te doen.

Afstemmen en inventariseren

Voordat gestart kan worden met het opstellen van MJOP, wordt vastgesteld voor welke doelen het plan wordt ingezet.

Een gedetailleerd MJOP houdt in dat in de toekomst tijd wordt gestoken in actualisatie en bijstelling. Binnen het MJOP wordt zo min mogelijk uitgegaan van stelposten die geen betrouwbaar beeld geven. We kunnen u adviseren welke kosten in plaats hiervan opgenomen worden.
We starten met een inventarisatie van de aanwezige stukken.
Met plattegrond- en geveltekeningen, onderhoudscontracten en eventueel beschikbare oude meerjarenonderhoudsplannen maken we een basisplan.
Met u wordt bepaald hoe gedetailleerd gegevens in de meerjarenonderhoudsplannen moeten worden opgenomen. De uitgangspunten voor eigendomsgebouwen zijn:

 • de buitenzijde van het gebouw gedetailleerd, dat wil zeggen dat we bijvoorbeeld in het onderhoudsplan vermelden hoeveel m2 schilderwerk er op de gevelkozijnen zit;
 • de binnenzijde van het gebouw op basis van posten, dat wil zeggen dat we bijvoorbeeld het binnen schilderwerk niet gedetailleerd inmeten;
 • installaties gedetailleerd, dat wil zeggen dat we bijvoorbeeld cv-ketel, drukvat, pompen als aparte hoeveelheden in het plan opnemen;
 • terreinen gedetailleerd, dat wil zeggen dat we bijvoorbeeld bestrating en hekwerken als hoeveelheid m2 of m1 in het plan opnemen.

Voor gebouwen die gehuurd worden, wordt alleen het huurdersonderhoud opgenomen in het meerjaren onderhoudsplan.

Nulmeting en conditiescan

Om een actueel en reëel beeld van de onderhoudssituatie te krijgen wordt de woning of het vastgoed ter plaatse uitgebreid geïnspecteerd. Op basis van uw wensen en eisen ontwikkelen we specifiek voor uw organisatie een meerjaren onderhoudsplan.

Tijdens de inspectie worden de onderdelen die niet vanuit de aangeleverde informatie kunnen worden opgemaakt of geïnventariseerd , ter plaatse ingemeten en opgenomen. Daarnaast wordt de staat van het onderhoud van de afzonderlijke onderdelen beoordeeld. Bij de beoordeling zal worden rekening gehouden met uw wens tot functioneel of esthetisch behoud, om zodoende tot een uitvoerjaar en een prioriteit te komen. In het inspectieverslag worden de geconstateerde gebreken vermeld en zo mogelijk onderbouwd met een foto.

Plannen en calculeren

Voor het calculeren van het preventieve onderhoud maken we gebruik van een eigen database met kengetallen en marktconforme normen en prijzen.
Het meerjarenonderhoudsplan wordt zo ingericht dat u de kosten voor het onderhoud op allerlei niveaus van belanghebbenden kunt presenteren en inzichtelijk kunt maken. Van managementinformatie voor de directie tot projectbudgetoverzichten voor uw adviseur.
Voor particulieren krijgt u een begrijpelijk en overzichtelijk MJOP en advies.
Voor het plannen van onderhoudsactiviteiten in een bepaald uitvoerjaar is het van belang dat we op de hoogte worden gesteld van een aantal zaken:

 • bouwjaar van de locatie;
 • uitgevoerd groot onderhoud tussen bouwjaar en heden;
 • eventuele bouwplannen op korte of lange termijn.

Met namen het betrekken van bouwplannen of grootschalige renovatie kan er toe bijdragen dat geplande onderhoudsactiviteiten niet worden uitgevoerd op het geplande uitvoerjaar of helemaal niet.
Nadat het concept meerjarenonderhoudsplan met u is besproken en de op- en aanmerkingen zijn verwerkt wordt het plan definitief opgemaakt en wordt voorzien van de volgende onderdelen:

 • gebouwgegevens en een overzicht van de uitgangspunten;
 • jaarplanningen en meerjarenplanningen;
 • inspectierapport en foto’s.

Rapportages

Het meerjarenonderhoudsplan wordt in concept aangeboden en met u besproken. De begrotingen stemmen we binnen uw kaders en beleid af.
Nadat het concept meerjarenonderhoudsplan met u is besproken en de op- en aanmerkingen zijn verwerkt wordt het plan definitief opgemaakt. Om het rapport up-to-date en werkbaar te houden kunnen afspraken rondom de uitvoeringsbegeleiding, actualisatie en herinspectie naar wens gemaakt worden. Ons opleveringsrapport omvat:

 • gebouwgegevens en een overzicht van de uitgangspunten;
 • jaarplanningen en meerjarenplanningen;
 • inspectierapport en foto´s.

Inspecties en actualisatie

Een up-to-date meerjarenonderhoudsplan vormt de basis voor een onderhoudsbegroting en uitvoeringsplanning. Bijkomend voordeel is dat een goed opgesteld MJOP inzicht geeft in het treffen van de onderhoudsvoorziening voor het komende kalenderjaar en toekomstige jaren.

De jaarlijkse actualisatie van het MJOP wordt in het algemeen net voor de zomermaanden uitgevoerd in verband met de begrotingen in het najaar.
Het plan wordt op onderstaande punten geactualiseerd:

 • uitgevoerd onderhoud voorzien van een nieuw uitvoerjaar, prioriteit en eventueel een aangepast kostenkengetal;
 • niet uitgevoerd onderhoud wordt voorzien van een nieuw uitvoerjaar en een nieuwe prioriteit;
 • een indexering van de kostenkengetallen om de planning op een nieuw prijspeil te brengen;
 • de invloed van nieuwbouwprojecten en/of renovatieprojecten opnemen in de meerjarenplanning, onderhoud zal hierdoor worden uitgesteld, beperkt worden of zelfs niet worden uitgevoerd;
 • heroverweging stelposten onderhoud en kostenkengetallen.

Een actualisering van het MJOP wordt meestal 3 à 4 jaar na het opstellen van het plan uitgevoerd. De onderhoud status van diverse bouwkundige en installatietechnische onderdelen kan door bijvoorbeeld klimatologische omstandigheden afwijken van het onderhoudsplan. De gebouwen worden ter plaatse bezocht en grondig geïnspecteerd, waarmee de nieuwe bevinden zullen worden verwerkt in een geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan.

Wilt u meer weten over Onderhoudsadvies van CAM support? Neemt u gerust contact met ons op! De contactgegevens vindt u in de rechterkolom boven in de pagina.